piątek
17
września 2021
52471
DzisiajDzisiaj11
WczorajWczoraj38
Ten miesiącTen miesiąc1085
Od początkuOd początku52471

Cmentarz

 

Proszę zapoznać zię z Regulaminem cmentarza

 

 

Cmentarz – opieka

Podturów od nr 52 - 83 – 2018 r.

Podcegielnia – 2019 r.

Podożarów i Rompel – 2020  r.

Konstantynówka Jankus i Olszyny – 2021 r.

Krajków – 2022 r.

Podturów od nr 1 - 50a – 2023 r.

 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

        Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
w Krzyworzece.

§ 2.

1.   Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Krzyworzece.

2.   Kancelaria cmentarza czynna Kancelaria cmentarza czynna jest wtorek: godz. 15. 00 - 16. 00 i sobota godz. 8. 00 - 9 . 00, ewentualnie po uzgodnieniu telefonicznym.

§ 3.

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie.
 2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. Na cmentarzu obowiązująopłaty:
 4. za miejsce pod gróbziemny,
 5. za miejsce pod gróbmurowany,
 6. za miejsce rezerwowane pod gróbziemny,
 7. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejscarezerwowego,
 8. eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku nacmentarzu),
 9. za zezwolenie na wykonanie wszelkich pracbudowlanych.

§ 4.

1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jestdostępna w kancelariiparafialnej.
 1. Opłaty za miejsce pod grób ziemny za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowneopłaty.
 1. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 2. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesieniaopłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarząducmentarza.
 1. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycjizarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przyopłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tegookresu.
 2. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod gróbziemny.
 1. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciuliter, uzupełnieniu spoinitp.
 2. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod gróbziemny.
 1. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciuliter, uzupełnieniu spoinitp.
 2. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotuprywatnego.

§ 6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7.

 1. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzeniagrobu rodzinnego.
 1. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 1. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminumiejsce
 2. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przezrzeczoznawcę.

przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

§ 8.

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczeniagrobu.
 1. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznymmiejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datązgonu.
 1. Na terenie cmentarza zakazujesię:
 2. zakłócania ciszy, porządku i powagimiejsca,
 3. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 4. niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeńcmentarnych,
 5. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruchpieszy,
 6. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejscagrobu,
 7. przemieszczanianagrobków,
 8. przebywania na cmentarzu poza godzinamiotwarcia,
 9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzorurodziców,
 10. prowadzenia działalności handlowej, umieszczaniareklam,
 11. sadzenia drzew, zbieraniazniczy,
 12. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych iinterwencyjnych,
 13. wprowadzaniazwierząt,
 14. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwymlub budzącymzgorszenie.
 15. 4.Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust.9.


 1. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chowaćzmarłych lub ludzkichszczątków.

 

§ 9.

 

 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przezposiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przezposiadacza lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.

 

 1. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy znich.

 

 1. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt f) niniejszegoregulaminu.

 

 1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
 2. przez 10 dni kalendarzowych na prace przynagrobku,
 3. przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobiemurowanym.

 

 1. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanegoterenu.
 2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jegosąsiedztwie pod karą grzywny.

 

Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach

 

 1. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkódpowstałych w wyniku wykonywania prac.

 

 1. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca orazkolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

 

 1. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac nacmentarzu.

 

 1. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób orazprzewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

 

§ 9.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.

 

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020/2021

        W naszej modlitwie Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: papieży, biskupów, kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, dobrodziejów kościoła i parafii, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, oraz: Henrykę, Otylię, Eugeniusza, Tadeusza, Martę Gibałów, Józefa, Jana, Marię, Michalinę Pałka, Władysława, Marię, Władysława Brzósków, Zofię, Mariana Rejdych, Stefanię, Mariana, Konrada Nowakowskich, Józefę, Feliksa, Stefana Ćwikłów, Stefanię, Józefę Kwaśniewską, Czesława, Marię Zając, Annę, Stanisława Glińskich, ks. Józefa Kordasa, ks. Lechosława Szymanka, ks. Józefa Hajduka, Franciszka Romana, Aleksandra, Antoninę, Leśniewskich, Waldemara, Zofię Ochockich, Stanisławę, Stanisława Górniak, Józefa, Ryszarda, Zenona Wolnych, Krzysztofa, Jana Witkowskich, Leonardę, Zygmunta Urbaniaków, Mariannę Nowak, Helenę Władysława Pawlak, Jana Malatyńskiego, Mariannę, Jana Kołodziejów, Irenę Waga, Władysławę, Tadeusza Kołodziejów, Damiana Kałużnego, Bronisławę Cebula, Reginę, Henryka, Katarzynę, Władysława Bil, Henryka Krupkę, Lucynę, Tadeusza Sosnowskich, Michała, Mariannę, Edwarda Salejda, Leokadię, Władysława, Mariana, Midek, Halinę Drygała, Helenę Portała, Antoniego, Katarzynę Reszków, zm. braci, Stanisława, Piotra, Kazimierę Janików, Mariannę, Tadeusza Majtyka, Wojciecha Siudego, Mariusza Włodarczyka, Józefa Wesołego, Genowefę Rychlik, Mikołaja, Anielę Gajda, Radosława, Stanisławę, Władysławę Łuczaków, Władysławę, Tomasza Markiewiczów, Mariannę Stachulec, Halinę Makówka, Helenę, Mariana Stachulców, Mariannę, Tadeusza, Henryka Mielczarków, Zygmunta Rrysia, Agnieszkę, Leona Giera, Krzysztofa Grzywińskiego, Franciszkę, Ludwika Witek, Stanisławę, Jana Włodarczyk, Janinę, Franciszka Błaszczak, Henryka Cieśla, Marię, Józefa Podymów, Weronikę, Kazimierza Strochalskich, Jadwigę, Józefa Stachulców, Zygmunta Stępnia, Zbigniewa Drygałę, Ryszarda Wyrembaka, Bernarda Krzys, Stanisława, Janinę Strzelczyk, Irenę, Czesława Chwalińskich, Bolesława Gawinowskiego, Kazimierę, Franciszkę, Michała, Henryka Wojtalów, Krystiana, Łukasza Białków, Mariannę, Eugeniusza Zgondek, Patryka Białka, Reginę, Krzysztofa, Rozalię, Stanisława Czyż, Andrzeja, Walentynę, Bronisława Wróbel, Cecylię Gawlik, Stanisława, Rozalię, Bożenkę Wolny, Bronisławę, Władysłąwa Szewczyków, Annę, Józefa Wyrembak, Wandę, Czesława Naczyńskich, Leonarda, Anielę, Janinę Szewczyków, Edwarda Juszczaka, Józefa, Stanisława, Franciszkę Czyż, Władysława, Zofię Skrobek, Leszka, Edwarda Płonków, Klarę, Antoniego, Jana Nowaków, Krystynę Sagan, Genowefę, Antoniego, Józefę, Józefa Mielczarków, Andrzeja Poraszkę, Mateusza, Jana Kałużnych, Stanisławę, Antoniego Stachulców, Józefa Gandziarskiego, Ryszarda Grześlaka, dusze w czyśćcu cierpiące, Aleksandrę, Bronisławę, Hipolita Sobotów, Stanisławę, Piotra Presiów, Stanisława, Stanisławę Przekora, Czesława, Natalię, Bronisława Dudków, Mariannę, Leona, Czesława Pawelskich, Kazimierę, Andrzeja Maras, Szczepana, Longinę, Sławomira Bil, Mirosława Piskułę, Teresę, Janusza Skupińskich, Czesławę, Wenancjusza, Władysława Podymów, Mikołaja Pacynę, Stefanię, Bronisława Ptaków, Janka, Pawła Wiktorków, Mariannę, Antoniego, Ryszarda Kujawiaków, Antoniego, Angelikę Szczecinów, Zygmunta, Kazimierę Ciupów, Franciszkę, Ignacego, Mariannę, Alojzego Mariana Sobierajów, Jana, Mariannę, Stanisława Koprów, Zygmunta Sobieraja, Joannę, Gabrielę, Edmunda Grabczak, Jana, Helenę, Kazimierza, Janinę Sosnowskich, Kazimierę, Stefana, Zofię, Ryszarda Małychów, zm. z rodz. Małychów, Koniecznych, Sebastiana, Stefanię, Kazimierza Wlazłych, Daniela Głowackiego, Czesławę, Jana, Stanisławę Janickich, Stanisława, Antoninę Strzelczyk, Krzysztofa Zatorskiego, Mirosława, Beatę, Reginę, Tadeusza Kąckich, Reginę, Jarosława, Stanisława Wierzgaczów, Franciszka, Irenę, Mirosława, Danutę Nowak, Feliksa Piekarskiego.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nimi
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci patronowie tych zmarłych,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź im miłościw, wybaw ich Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas Panie,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wiernym zmarłym za których teraz się modlimy wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
         M
ódlmy się:  Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.