poniedziałek
29
maja 2023
109728
DzisiajDzisiaj8
WczorajWczoraj107
Ten miesiącTen miesiąc2871
Od początkuOd początku109728

Cmentarz

 

Proszę zapoznać zię z Regulaminem cmentarza

oraz wypominkami 2022/2023 r.

 

 

Cmentarz – opieka

Podturów od nr 1 - 50a – 2023 r.

Podturów od nr 52 - 83 – 2024 r.

Podcegielnia – 2025 r.

Podożarów i Rompel – 2026  r.

Konstantynówka Jankus i Olszyny – 2027 r.

Krajków – 2028 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

        Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła
w Krzyworzece.

§ 2.

1.   Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w.św. Ap. Piotra i Pawła w Krzyworzece.

2.   Kancelaria cmentarza czynna Kancelaria cmentarza czynna jest wtorek: godz. 15. 00 - 16. 00 i sobota godz. 8. 00 - 9 . 00, ewentualnie po uzgodnieniu telefonicznym.

§ 3.

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie.
 2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. Na cmentarzu obowiązująopłaty:
 4. za miejsce pod gróbziemny,
 5. za miejsce pod gróbmurowany,
 6. za miejsce rezerwowane pod gróbziemny,
 7. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejscarezerwowego,
 8. eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku nacmentarzu),
 9. za zezwolenie na wykonanie wszelkich pracbudowlanych.

§ 4.

1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jestdostępna w kancelariiparafialnej.
 1. Opłaty za miejsce pod grób ziemny za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowneopłaty.
 1. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 2. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesieniaopłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarząducmentarza.
 1. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycjizarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przyopłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tegookresu.
 2. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod gróbziemny.
 1. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciuliter, uzupełnieniu spoinitp.
 2. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod gróbziemny.
 1. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciuliter, uzupełnieniu spoinitp.
 2. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotuprywatnego.

§ 6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7.

 1. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzeniagrobu rodzinnego.
 1. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 1. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminumiejsce
 2. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przezrzeczoznawcę.

przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

§ 8.

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczeniagrobu.
 1. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznymmiejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datązgonu.
 1. Na terenie cmentarza zakazujesię:
 2. zakłócania ciszy, porządku i powagimiejsca,
 3. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 4. niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeńcmentarnych,
 5. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruchpieszy,
 6. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejscagrobu,
 7. przemieszczanianagrobków,
 8. przebywania na cmentarzu poza godzinamiotwarcia,
 9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzorurodziców,
 10. prowadzenia działalności handlowej, umieszczaniareklam,
 11. sadzenia drzew, zbieraniazniczy,
 12. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych iinterwencyjnych,
 13. wprowadzaniazwierząt,
 14. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwymlub budzącymzgorszenie.
 15. 4.Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust.9.


 1. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chowaćzmarłych lub ludzkichszczątków.

 

§ 9.

 

 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przezposiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przezposiadacza lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.

 

 1. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy znich.

 

 1. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt f) niniejszegoregulaminu.

 

 1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
 2. przez 10 dni kalendarzowych na prace przynagrobku,
 3. przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobiemurowanym.

 

 1. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanegoterenu.
 2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jegosąsiedztwie pod karą grzywny.

 

Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach

 

 1. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkódpowstałych w wyniku wykonywania prac.

 

 1. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca orazkolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

 

 1. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac nacmentarzu.

 

 1. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

 

§ 9.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2022/2023

         W naszej modlitwie Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: papieży, biskupów, kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii, dobrodziejów kościoła i parafii, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, oraz: Henrykę, Otylię, Eugeniusza, Tadeusza, Gibałów, Józefa, Jana, Marię Pałka, Władysława, Marię, Władysława, Władysławę Brzósków, Józefę, Feliksa, Stefana Ćwikłów, Stefanię, Józefę Kwaśniewską, Franciszka Romana, ks. Józefa Kordasa, ks. Lechosława Szymanka, ks. Józefa Hajduka, Michała, Edwarda, Mariannę Salejda, Leokadię, Władysława Midek, Mariannę, Jana Kołodziejów, Damiana Kałużnego, Bronisławę Cebula, Stefana Eugenię Henryka Daniela Sosnowskich, Helenę Stanisława Parzyjagłów, Mirosława Płuciennika, Mieczysława Ciupę, Reginę, Henryka, Katarzynę, Władysława Bil, Halinę Makówka, Helenę Mariana Stachulec, Jana Malatyńskiego, Władysławę, Tadeusza Kołodziejów, Krzysztofa Zatorskiego, Mariannę, Tadeusza, Henryka Mielczarek, Agnieszkę, Leona Giera, Zygmunta Risch, Aleksandrę, Bronisławę, Hipolita Sobota, Józefa, Ryszarda, Zenona Wolnych, Mariannę, Tadeusza Majtyka, Wojciecha Siudego, Franciszkę, Michała, Kazimierę, Zenobiusza, Henryka, Grażynę Wojtalów, Helenę, Władysława Pawlak, Czesławę Drygała, Helenę Juszczak, Krzysztofa, Jana Witkowskich, Antoniego, Angelikę Szczecinów, Stanisława, Marię Nikowskich, Mariannę, Franciszka, Bogdana Marasów, Mariusza, Emilię, Władysława Włodarczyk, Mariannę, Piotra Kik, Henrykę, Józefa Wesoły, Genowefę Rychlik, Mirosława Piskułę, Teresę, Janusza Skupińskich, Irenę Waga, Józefa, Stanisława, Franciszkę Czyż, Władysława, Zofię Skrobek, Ryszarda, Zofię, Stanisława Ciupa, Sławomira, Lucjannę, Wiesława Zwierz, Stanisławę Mateusiak, zm. z rodz. Ciupa, Zwierz, Strzelecki, Radosława, Stanisławę, Władysława Łuczak, Władysławę, Tomasza Markiewicz, Mariannę Stachulec, Zdzisława Puchalskiego, Mateusza, Jana Kałużnych, Stanisławę, Antoniego, Mariana Stachulców, Mirosławę, Stanisława Bąk, Franciszkę, Ludwika Witek, Stanisławę, Jana Włodarczyk, Pawła, Jana Wiktorek, Mariannę, Antoniego, Ryszarda Kujawiaków, Krzysztofa Grzywińskiego, Czesławę, Wenancjusza, Władysława Podymów, Patryka, Halinę, Krystiana, Łukasza Białek, Reginę, Krzysztofa, Rozalię, Stanisława Czyż, Andrzeja, Walentynę, Bronisława Wróbel, Cecylię, Marka Gawlik, Stefanię, Józefa, Paulinę, Marcina Drygała, Mariannę, Bolesława Ciupa, Stanisława, Rozalię, Bożenkę Wolny, Antoniego, Katarzynę Reszków, zm. braci, Stanisława, Kazimierę, Piotra Janików, Lucynę, Tadeusza Sosnowskich, Bernarda Krzys, Ryszarda Wyrembak, Zofię, Andrzeja Mielcarków, Apolonię, Stanisława Ciupów, Czesława, Natalię, Bronisława Dudek, Mikołaja, Anielę Gajdów, Mariannę, Eugeniusza Zgondek, Stanisława, Janinę Strzelczyk, Agnieszkę, Bielak, Janinę, Bronisława Maj, Stefanię, Tadeusza Głąb, Danutę, Mieczysława Majtyka, Marię, Józefa Podymów, Weronikę, Kazimierza Strochalskich, Mirosława, Beatę Kąckich, Janinę, Franciszka Błaszczak, Henryka Cieśla, Kazimierę, Stanisławę, Stanisława Przekora, Stanisławę, Piotra Preś, Józefa, Jadwigę Stachulec, Zygmunta Stępnia, Zbigniewa Drygałę, Mariannę Nowak, Leonardę, Zygmunta Urbaniak, Irenę Kołaczyk, Kazimierę, Stefana, Ryszarda, Zofię Małychów, zm. z rodz. Koniecznych, Grzegorza, Józefę Pacyna, Katarzynę, Michała Bednarek, Helenę Portała, Szczepana, Longinę, Sławomira, Franciszkę, Szczepana Bil, Stefana, Stanisławę Zarębskich, Irenę, Czesława Chwalińskich, Romana Kałuża, Ludwika, Marię, Ryszarda Pilak, Jana, Helenę, Kazimierza, Janinę Sosnowskich, Marię, Jana, Mariannę, Rocha, Wenancjusza, Czesławę, Władysława Podymów, Stanisławę, Mariana Bilów, Katarzynę, Michała Bednarków, Grzegorza, Józefa Pacynów, Kazimierę, Piotra, Ryszarda, Stanisława, Czesława Janików, zm. z rodz. Majtyków, Kasprowiczów, Franciszka, Irenę, Danutę, Mirosława Nowaków, Feliksa Piekarskiego, Anielę, Leonarda Szewczyków, Marię, Edwarda Juszczaków, Helenę, Stanisława Kielerów, Stefanię, Henryka Krupka, Jana Czyża, Jana Makos, Wiesława Nawrockiego, Jadwigę, Franciszka, Marię, Konstantego Nowak, Mariannę Konieczną, Sebastiana, Stefanię, Kazimierza Wlazłych, Daniela Głowackiego, Amelię, Bolesława Gawinowskich, Jana, Jadwigę, Wiesława Bzdyrów, Karolinę Siciarz, Zygmunta, Kazimierę Ciupa, Edwarda Bila, Teresę Jarząbek, Mariannę, Leona, Czesława Pawelskich, Annę, Bronisławę, Władysława Szewczyków, Czesławę, Jana, Stanisławę Janickich, Antoninę, Stanisława Strzelczyk, Witolda Lipińskiego, Zytę, Eugeniusza Wyrębak, Józefa Wyrembak, Wandę, Czesława Naczyńskich,

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nimi
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci patronowie tych zmarłych,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź im miłościw, wybaw ich Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas Panie,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wiernym zmarłym za których teraz się modlimy wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
         M
ódlmy się:  Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.